Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

现代汉语中与汉民族传统家庭观念有关的汉字考察

Title: 现代汉语中与汉民族传统家庭观念有关的汉字考察= Khảo sát những chữ Hán có liên quan tới quan niệm gia đình truyền thống của người Trung Quốc trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Authors: Đỗ, Thị Thanh Huyền , người hướng dẫn
Trần, Hạnh Nguyên
Keywords: Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hán
Gia đình truyền thống
Từ vựng
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHNN
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Ngôn ngữ Hán -- Trường Đại học Ngoại Ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40233
Appears in Collections:ULIS - Master Theses
 

现代汉语广告中的成语研究

Title: 现代汉语广告中的成语研究 = Nghiên cứu thành ngữ trong ngôn ngữ quảng cáo của tiếng Hán hiện đại
Authors: Phạm, Minh Tiến , người hướng dẫn
Nguyễn, Hà Thu
Keywords: Ngôn ngữ học
Thành ngữ
Tiếng Hán
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHNN
Abstract: 58 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. 汉语言 -- Trường Đại học Ngoại Ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
为了达到上述目的,本论文要完成以下几项任务:-综述一下广告成语相关的理论依据; 对现代汉语广告成语进行考察,阐明其产生动因、形态、结构、语义、特别是其在商品宣传广告及语言创新上的作用。特别对其语言艺术进行分析与评价,从而指出如何看待现代汉语广告成语的利与弊并找出扬长避短的技巧; 将研究结果运用于越南汉语成语尤其是广告成语的教学工作中,加强其教学效果。
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40188
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

现代汉语与农业生产有关的汉字考察(应用于越南汉语教学)

Title: 现代汉语与农业生产有关的汉字考察(应用于越南汉语教学) = Khảo sát những chữ Hán có liên quan đến sản xuất nông nghiệp trong tiếng Hán hiện đại (ứng dụng vào việc dạy tiếng Hán ở Việt Nam) . Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Authors: Phạm, Ngọc Hàm , người hướng dẫn
Trần, Thị Thúy Nga
Keywords: Chữ Hán
Tiếng Hán
Sản xuất nông nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHNN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 87 页. + CD-ROM
Luận văn ThS. Ngôn ngữ Hán -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40333
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

现代汉语贸易书信的礼貌用语(与越南语对比)

Title: 现代汉语贸易书信的礼貌用语(与越南语对比) = Ngôn ngữ lịch sự trong thư tín thương mại tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Authors: Phạm, Ngọc Hàm , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thoi
Keywords: Tiếng Hán
Ngôn ngữ Hán
Thư tín thương mại
Tiếng Việt
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHNN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 69 页. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận Ngôn ngữ Hán -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40323
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Đặc điểm của từ ngữ Phật giáo trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt)

Title: Đặc điểm của từ ngữ Phật giáo trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 01
Authors: Nguyễn, Văn Khang , người hướng dẫn
Vương, Dĩnh
Keywords: Ngôn ngữ học
Tiếng Hán
Tiếng Việt
Từ ngữ
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận văn ThS. Ngôn ngữ học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Về lí luận, làm rõ quan hệ giữa tôn giáo và ngôn ngữ. Khái quát về những nôi dung về Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam, chỉ ra ảnh hưởng của Phật giáo đối với tiếng Hán và tiếng Việt. Khảo sát lớp từ ngữ Phật giáo trong tiếng Hán và tiếng Việt, phân tích đặ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35395
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Nghiên cứu quy trình thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp ảnh số

Title: Nghiên cứu quy trình thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp ảnh số
Authors: Lê, Thị Hồng
Keywords: Bản đồ địa chính
Phương pháp ảnh số
Lập bản đồ
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 23-30
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 8, Hà Nội, 2003
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24324
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Hình tượng con người tha hóa trong tiểu thuyết Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng


Title: Hình tượng con người tha hóa trong tiểu thuyết Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng
Authors: Đoàn, Thị Thái
Keywords: Con người tha hóa
Tiểu thuyết
Văn học Việt Nam
Nguyên Hồng,1918-1982
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 456-461
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24337
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)