Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Observation of the Decay Xi(-)(b) -> pK(-)K(-)

Decays of the Xi(-)(b) and Omega(-)(b) baryons to the charmless final states ph(-)h'(-), where h((')) denotes a kaon or pion, are searched for with the LHCb detector. The analysis is based on a sample of proton-proton collision data collected at center-of-mass energies root s = 7 and 8 TeV, corresponding to an integrated luminosity of 3 fb(-1). The decay Xi(-)(b) -> pK(-)K(-) is observed with a significance of 8.7 standard deviations, and evidence at the level of 3.4 standard deviations is found for the Xi(-)(b) -> pK(-)pi(-) decay. Results are reported, relative to the B- -> K+K-K- normalization channel, for the products of branching fractions and b-hadron production fractions. The branching fractions of Xi(-)(b) -> pK(-)pi(-) and Xi(-)(b) -> p pi(-)pi(-) relative to Xi(-)(b) -> pK(-)K(-) decays are also measured.

Title: Observation of the Decay Xi(-)(b) -> pK(-)K(-)
Authors: Aaij, R.
Adeva, B.
Adinolfi, M.
Keywords: PACKAGE;TOOL
Issue Date: 2017
Publisher: AMER PHYSICAL SOC, ONE PHYSICS ELLIPSE, COLLEGE PK, MD 20740-3844 USA
Citation: ISIKNOWLEDGE
Abstract: Decays of the Xi(-)(b) and Omega(-)(b) baryons to the charmless final states ph(-)h'(-), where h((')) denotes a kaon or pion, are searched for with the LHCb detector. The analysis is based on a sample of proton-proton collision data collected at center-of-mass energies root s = 7 and 8 TeV, corresponding to an integrated luminosity of 3 fb(-1). The decay Xi(-)(b) -> pK(-)K(-) is observed with a significance of 8.7 standard deviations, and evidence at the level of 3.4 standard deviations is found for the Xi(-)(b) -> pK(-)pi(-) decay. Results are reported, relative to the B- -> K+K-K- normalization channel, for the products of branching fractions and b-hadron production fractions. The branching fractions of Xi(-)(b) -> pK(-)pi(-) and Xi(-)(b) -> p pi(-)pi(-) relative to Xi(-)(b) -> pK(-)K(-) decays are also measured.
Description: TNS07069 ; PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 118 Issue: 7 Article Number: 071801 Published: FEB 16 2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29690
ISSN: 0031-9007
1079-7114
Appears in Collections:Bài báo của ĐHQGHN trong Web of Science

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Lời nguyền nhân quả

Bài viết bàn về lẽ nhân quả, có người chia sẻ phần ăn cho người đói, chia se áo cho người không có đồ mặc, ... cuối cùng có đem lại quả tốt hay không? có người làm nhieeuif điều tốt lại bệnh, thiếu thốn. Có người làm điều xấu lại khỏe mạnh, đầy đủ. Vậy ta nên kết luận thế nào? Bài báo này giải đáp câu trả lời đó.

Title: Lời nguyền nhân quả
Authors: Tân Nghĩa
Keywords: Phật giáo, Văn hóa Phật giáo, Lời nguyền nhân quả
Issue Date: 2016
Publisher: Tạp chí Văn hóa Phật giáo
Abstract: Bài viết bàn về lẽ nhân quả, có người chia sẻ phần ăn cho người đói, chia se áo cho người không có đồ mặc, ... cuối cùng có đem lại quả tốt hay không? có người làm nhieeuif điều tốt lại bệnh, thiếu thốn. Có người làm điều xấu lại khỏe mạnh, đầy đủ. Vậy ta nên kết luận thế nào? Bài báo này giải đáp câu trả lời đó.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 10/2016 ; 3 tr. ; TNS11248
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58605
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Title: Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Toan
Keywords: Ứng dụng GIS;Khoa học môi trường;Bản đồ;Xói mòn đất;Tây Bắc;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về khái niệm GIS, xói mòn đất và phương pháp nghiên cứu xói mòn đất. Xác định các hệ số xói mòn đất để xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc bằng công nghệ GIS theo phương trình mất đất phổ dụng biến đổi của USLE. Từ kết quả nghiên cứu, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38200
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nghiên cứu tồn lưu metyl thủy ngân trong ngao (loài Meretrix Lyrata thuộc họ Veneridae ) ở môi trường nước lợ : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Title: Nghiên cứu tồn lưu metyl thủy ngân trong ngao (loài Meretrix Lyrata thuộc họ Veneridae ) ở môi trường nước lợ : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Đỗ, Quang Huy , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Khoa học môi trường;Môi trường nước lợ;Ngao;Thủy ngân
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 81 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Xây dựng quy trình xử lý mẫu và tách chiết metyl thủy ngân từ ngao. Xây dựng điều kiện phân tích theo phương pháp sắc ký khí detectơ cộng kết điện tử (GC/ECD) để xác định metyl thủy ngân. Áp dụng phương pháp đã xây dựng để xác định metyl thủy ngân trong mẫ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38197
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Mạ không điện cực màng Nickel cấu trúc nano tại các vị trí chọn lọc ứng dụng cho các linh kiện vi cơ điện tử : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện nano: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Title: Mạ không điện cực màng Nickel cấu trúc nano tại các vị trí chọn lọc ứng dụng cho các linh kiện vi cơ điện tử : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện nano: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Authors: Nguyễn, Trần Thuật, Người hướng dẫn
Đỗ, Ngọc Chung, Người hướng dẫn
Đỗ, Ngọc Hiệu
Keywords: Vật liệu và linh kiện nano;Mạ không điện cực màng Nickel cấu trúc nano;Linh kiện vi cơ điện tử
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Abstract: Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu nghiên cứu phương pháp, quy trình của mạ không điện cực nickel để thu được kết quả tốt nhất. - Đã thực hiện thành công bằng phương pháp mạ không điện cực nickel lên trên bề mặt mẫu nhôm khối nguyên chất, màng mỏng bằng phương pháp bốc bay và phương pháp phún xạ. Tỷ lệ nickel lắng đọng trên 90% - Khảo sát và khống chế được chiều cao cột nickel theo thời gian mạ. - Mạ nickel tại các vị trí chọn lọc cần thiết sẽ đóng vai trò vừa làm cột đỡ cho các cấu trúc màng mỏng kích thước nhỏ đặt bên trên, vừa dẫn điện giữa hai lớp màng mỏng bên trên và bên dưới cột nickel. - Kết hợp với các kết quả khác trong nhóm nghiên cứu để chế tạo vi mảng cảm biến hồng ngoại.
Description: 70 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54278
Appears in Collections:UET - Master Theses

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Đánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết Hoàng liên ô rô (Mahonia Nepalensis DC., Họ Berberidaceae)

Title: Đánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết Hoàng liên ô rô (Mahonia Nepalensis DC., Họ Berberidaceae)
Authors: Phan, Kế Sơn
Keywords: Enzym acetylcholinsterase in vitro;Hoàng liên ô rô (Mahonia Nepalensis DC., Họ Berberidaceae);Dược học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Xây dựng được phương pháp đánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của dược liệu; Đánh giá được tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của Hoàng liên ô rô (Mahonia nepalensis DC, họ Berberidaceae)
Description: 60 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55114
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Nghiên cứu giải pháp an ninh trong một số kiến trúc quản trị mạng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15

Title: Nghiên cứu giải pháp an ninh trong một số kiến trúc quản trị mạng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Văn Tam , người hướng dẫn
Nguyễn, Công Lâm
Keywords: An toàn dữ liệu, Quản trị mạng, Công nghệ thông tin, Mạng máy tính
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHCN
Abstract: 81 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu sơ bộ về tổng quan quản trị và an ninh thông tin trên Internet. Nghiên cứu về các giao thức mạng, về các mô hình quản trị mạng và vấn đề an ninh truyền thông trên Internet. Nghiên cứu sơ bộ về quản trị mạng SNMP và vấn đề đảm bảo anh ninh cho cá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41975
Appears in Collections:UET - Master Theses