Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

Ứng dụng BPEL trong việc kết hợp và thay thế dịch vụ web : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Title: Ứng dụng BPEL trong việc kết hợp và thay thế dịch vụ web : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Authors: Võ, Đình Hiếu, người hướng dẫn
Hoàng, Huy Tùng
Keywords: Công nghệ thông tin,Công nghệ phần mềm,Dịch vụ Web
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Công nghệ
Abstract: 55 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về dịch vụ Web: giới thiệu về XML, các khái niệm cơ bản về dịch vụ Web bao gồm các chuẩn và các giao thức như SOAP, WSDL Trình bày ngôn ngữ BPEL: nghiên cứu về ngôn ngữ định nghĩa hành vi các tiến trình nghiệp vụ WS-BPEL. Giải thích các khái niệm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42822
Appears in Collections:UET - Master Theses

Ứng dụng một số kỹ thuật xử lý ảnh trong phân tích chứng minh thư nhân dân : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Title: Ứng dụng một số kỹ thuật xử lý ảnh trong phân tích chứng minh thư nhân dân : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Authors: Ngô, Quốc Tạo, người hướng dẫn
Lê, Đức Hiếu
Keywords: Công nghệ phần mềm,Xử lý ảnh,Thuật toán,Giấy chứng minh nhân dân
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 60 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về phân tích ảnh tài liệu: giới thiệu về hệ thống nhân dạng ảnh tài liệu nói chung và hệ thống phân tích ảnh tài liệu nói riêng; giới thiệu các hướng tiếp cận trong phân tích bố cục và cấu trúc của ảnh tài liệu. Nghiên cứu một số thuật toán tiền (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42826
Appears in Collections:UET - Master Theses

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Chemical Composition of the Leaf Oil of Evodia calophylla Guill. from Vietnam

Title: Chemical Composition of the Leaf Oil of Evodia calophylla Guill. from Vietnam
Authors: Nguyen, Anh Dung
Tran, Dinh Thang
Nguyen, Xuan Dung
Keywords: Evodia calophylla;Rutaceae;Essential oil composition;(Z)-b-ocimene;(E)-b-ocimene.
Issue Date: 2009
Publisher: JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH Volume: 21 Issue: 1 Pages: 3-4
Citation: ISIKNOWLEDGE
Abstract: The volatile components of the leaf oil of Evodia calophylla Guill. from the Nghean province, Vietnam were analyzed by GC and GC/MS. Thirty-three compounds, comprising 95.2% of the GC profile of the oil were identified. The three major constituents were a-pinene (9.2%), (Z)-b-ocimene (17.5%) and (E)-b-ocimene (46.6%)
Description: TNS07512 ; JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH Volume: 21 Issue: 1 Pages: 3-4
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30630
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10412905.2009.9700092
ISSN: 1041-2905
Appears in Collections:Bài báo của ĐHQGHN trong Web of Science

Multiplicity of weak solutions for a class of nonuniformly elliptic equations of p-Laplacian type

Title: Multiplicity of weak solutions for a class of nonuniformly elliptic equations of p-Laplacian type
Authors: Hoang, Quoc Toan
Ngo, Quoc Anh
Keywords: p-Laplacian;Nonuniform elliptic equations;Multiplicity
Issue Date: 2009
Publisher: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND
Citation: ISIKNOWLEDGE
Abstract: This paper deals with the multiplicity of weak solutions in W 1 0 . / to a class of nonuniformly elliptic equations of the form div.a.x ; ru// D h.x /juj r 1 u C g.x /juj s 1 u in a bounded domain of R N . Here a satisfies ja.x ; /j 5 c0.h 0.x / C h 1.x /j j p 1 / for all 2 R N , a.e. x 2 , h 0 2 L p p 1 . /, h 1 2 L 1 loc . /, h 1.x / = 1 for a.e. x in , 1 < r < p 1 < s < .Np N C p/=. N p/. c 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Description: TNS07499 ; NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS Volume: 70 Issue: 4 Pages: 1536-1546
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0362546X08000990
ISSN: 0362-546X
Appears in Collections:Bài báo của ĐHQGHN trong Web of Science

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Quản lý sinh viên sư phạm Trường Đại học Giáo dục trong mô hình đào tạo phối hợp kế tiếp a + b theo tiếp cận hệ thống. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14

Title: Quản lý sinh viên sư phạm Trường Đại học Giáo dục trong mô hình đào tạo phối hợp kế tiếp a + b theo tiếp cận hệ thống. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14
Other Titles: Management of Education student at University of Education in the following a+b collaborative training model according to approaching system
Authors: Lê, Thanh Huyền
Keywords: Giáo dục đại học,Quản lý,Sinh viên
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Description: 101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59084
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Cao Bá Quát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14

Title: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Cao Bá Quát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14
Other Titles: Managing vocational education activity for Cao Ba Quat Upper Secondary School’s students.
Authors: Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Giáo dục hướng nghiệp,Quản lý,Giáo dục trung học
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Description: 112 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59085
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Đánh giá khả năng thu hồi khí nhà kính (CH4, CO2) từ rác thải sinh hoạt hữu cơ theo cách tiếp cận phân tích dòng vật chất (MFA) : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Title: Đánh giá khả năng thu hồi khí nhà kính (CH4, CO2) từ rác thải sinh hoạt hữu cơ theo cách tiếp cận phân tích dòng vật chất (MFA) : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01
Authors: Trần, Thị Hồng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Dung
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 57 tr.
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38972
Appears in Collections:HUS - Master Theses