Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Tìm hiểu, thực hiện quy trình commissioning máy Gia tốc tuyến tính đơn năng Unique 6MV, Varian tại Bệnh viện K3 Tân Triều: Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

Title: Tìm hiểu, thực hiện quy trình commissioning máy Gia tốc tuyến tính đơn năng Unique 6MV, Varian tại Bệnh viện K3 Tân Triều: Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Vật lý hạt nhân;Máy Gia tốc hạt
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Nhìn chung luận văn đã đề cập tương đối đầy đủ chân thực về quy trình commissioning cho máy Gia tốc xạ trị. Có thể nói, nó có ý nghĩa nhất định đối với những ai muốn tìm hiểu về máy gia tốc xạ trị nói chung, về cách thức tạo ra chùm bức xạ photon hay những công việc cần phải thực hiện để đảm bảo điều trị xạ trị an toàn và chính xác.
Description: 62 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61115
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60440

Title: Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60440
Authors: Balloon, HIENGKHAMBANH
Keywords: Đất nông nghiệp;Điện Biên
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất của huyện cho thấy tổng diện tích đất tự nhiên năm 2015 toàn huyện là 163.972,85 ha. Trong đó nhóm đất nông nghiệp có diện tích 145.582,58 ha, chiếm 88,78% diện tích đất tự nhiên; nhóm đất phi nông nghiệp 5.690,33 ha, chiếm 3,47% diện tích đất tự nhiên; nhóm đất chưa sử dụng có diện tích 12.699,94 ha, chiếm 7,75% diện tích đất tự nhiên của huyện. Từ kết quả đánh giá mức độ thích nghi của đất cho từng loài hình sử dụng đất đã đề xuất sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn theo quan điểm bền vững như sau: đất nông nghiệp đề xuất là 158.093,23 ha, chiếm 96,41% tổng diện đất toàn huyện. Trong đó, diện tích đất dành cho lúa nước là 7.400,48 ha, chiếm 4,51%. Diện tích dành cho lúa màu là 17.082,12 ha, chiếm 10,42%; diện tích đất dành cho cây trồng cạn (gồm hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày) là 23.973,04 ha, chiếm 14,62%. Diện tích dành cho cây công nghiệp lâu năm (gồm các cây ăn quả) là 4.172,84 ha, chiếm 2,54%. Diện tích đất nông – lâm kết hợp là 7.471,88 ha, chiếm 4,56% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. Và đất lâm nghiệp là 97.993,26 ha, chiếm 59,76% diện tích đất tự nhiên của huyện. Kết quả góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định đời sống cư dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, là có ý nghĩa về cơ sở lý luận, cũng như thực tiễn yêu cầu phát triển của huyện
Description: 80 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61116

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Payments for ecosystem services in Hoa Binh province, Vietnam An institutional analysis

Title: Payments for ecosystem services in Hoa Binh province, Vietnam An institutional analysis
Authors: Tran, T.T.H.
Zeller, M.
Suhardiman, D.
Keywords: Ecosystem services;Institutional design;Institutional interplay;Institutional performance
Issue Date: 2016
Publisher: Elsevier B.V.
Citation: Scopus
Description: Ecosystem Services Volume 22, 1 December 2016, Pages 83-93
URI: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041616303795
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33612
ISSN: 22120416
Appears in Collections:Bài báo của ĐHQGHN trong Scopus

Paraphrase Identification in Vietnamese Documents

Title: Paraphrase Identification in Vietnamese Documents
Authors: Bach, N.X.
Oanh, T.T.
Hai, N.T.
Phuong, T.M.
Keywords: K-Nearest Neighbor;Maximum Entropy Model;Naive Bayes Classification;Paraphrase Identification;Semantic Similarity;Support Vector Machines
Issue Date: 2016
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Citation: Scopus
Abstract: In this paper, we investigate the task of paraphrase identification in Vietnamese documents, which identify whether two sentences have the same meaning. This task has been shown to be an important research dimension with practical applications in natural language processing and data mining. We choose to model the task as a classification problem and explore different types of features to represent sentences. We also introduce a paraphrase corpus for Vietnamese, vnPara, which consists of 3000 Vietnamese sentence pairs. We describe a series of experiments using various linguistic features and different machine learning algorithms, including Support Vector Machines, Maximum Entropy Model, Naive Bayes, and k-Nearest Neighbors. The results are promising with the best model achieving up to 90% accuracy. To the best of our knowledge, this is the first attempt to solve the task of paraphrase identification for Vietnamese.
Description: Proceedings - 2015 IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE 2015 4 January 2016, Article number 7371778, Pages 174-179
URI: http://ieeexplore.ieee.org/document/7371778/
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33594
ISBN: 978-146738013-3
Appears in Collections:Bài báo của ĐHQGHN trong Scopus

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Sổ tay hướng dẫn điều tra, khảo sát, lượng hóa tổn thất do sự cố tràn dầu

Title: Sổ tay hướng dẫn điều tra, khảo sát, lượng hóa tổn thất do sự cố tràn dầu
Authors: Đỗ, Nam Thắng
Đinh, Đức Trường
Keywords: Ô nhiễm dầu;Lượng giá thiệt hại
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 70 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25048
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Nghiên cứu chỉ số sáng tạo của sinh viên Học viện Khoa học Quân sự = Examining the Creative Quotient (CQ) of the students at the Military Science Academy

Title: Nghiên cứu chỉ số sáng tạo của sinh viên Học viện Khoa học Quân sự
Other Titles: Examining the Creative Quotient (CQ) of the students at the Military Science Academy
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Chỉ số sáng tạo;Sinh viên;Khoa học quân sự;Giáo dục đại học
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14116
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Các nguồn và thương phẩm ở Đàng Trong thế kỷ XVI – XVIII

Title: Các nguồn và thương phẩm ở Đàng Trong thế kỷ XVI – XVIII
Authors: Vũ, Thị Xuyến
Keywords: Lịch sử Việt Nam;Đàng Trong;Thương phẩm;Thương mại
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12532
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)